På svenska

Kuva: Eeva-Stiina Lönnemo

Skogens biologiska mångfald har en avgörande betydelse för allt liv och för ett ekologiskt hållbart välbefinnande.

Medborgarnas ställningstagande Våra skogar

Medborgarnas ställningstagande VÅRA SKOGAR kräver att behövliga skogsskyddsåtgärder genomförs samt att skogsvården utvecklas i en mera hållbar riktning.

Under de närmaste 20 åren kommer Finlands alla över 160 år gamla skogar att försvinna. Dessa skogar upprätthåller skogarnas biologiska mångfald. För skogens invånare är denna utveckling förödande: antalet tofsmesar och svartmesar har minskat med hälften på bara 15 år.

Förutom att livsmiljön utarmas förstörs fågelbon och andra djurs bon pga. skogshyggen, även om det enligt lagen om naturskydd är förbjudet att störa häckande djur och deras bon. Omfattande kalhyggen förorsakar traumatiska upplevelser också hos människor. Den välbekanta skogen med alla dess minnen och allt den gett och bidragit med finns inte mer och inte alls i de följande generationernas liv.

För tillfället utökas Finlands skogshyggen i så hög grad att forskarna anser att de investeringar som nu planeras inom träindustrin äventyrar Finlands koldioxidsänkor och landets klimatpolitik. Samtidigt visar undersökningar att merparten av finländarna vill bevara skogarna i högsta möjliga naturtillstånd.

Omkring 400 människor samlades i Helsingfors domkyrkas krypta 27.10.2018 för att ta ställning för VÅRA SKOGAR. I programmet som byggdes upp av personliga berättelser, konstnärliga inslag och vetenskapliga anföranden uttrycktes både skogsglädje och skogssorg. Forskare, skogsägare, företagare och politiker spann vidare på frågan om hur skogsvården kan förnyas i hållbar riktning.

Våra skogar -ställningstaganden

Ställningstagandet överlämnades i sin skriftliga form till miljöministerns och jord- och skogsbruksministerns representant. Ställningstagandet hänvisar och ansluter sig innehållsmässigt till

  • WWF Finlands Vision för skogen/Metsävisio 2025
  • Finlands Naturskyddsförbunds målsättningar gällande skogen 2018-2030
  • Deklarationen (24.3.2017) av 68 forskare om följderna av skogsbruksplanerna i Finland samt
  • medborgarinitiativet ”Förpassa kalhyggen till historien” (Avohakkuut historiaan, 17.5.2018).

Medborgarrörelse uppmanar kyrkan att förnya sin skogsvård:

Församlingarnas skogar

Adressit.com – kirkon metsien monimuotoisuus turvattava – Biodiversiteten i kyrkans skogar måste tryggas (på finska) – namninsamlingen har upphört

Kimitoöns natur: Kyrkan bör skydda mångfalden i våra skogar och bidra till att förhindra utarmningen av naturen

Nyttiga skogslänkar

FNF: Invånarinitiativ angående kalhyggen i Raseborg

FNF, Raseborgs Natur: Kontinuerlig skogsvård

Natur och miljö: En naturenlig och mångformig skog är värdefull för biodiversiteten och har dessutom ett stort rekreationsvärde för oss människor

Natur och Miljö: Kontinuitetsskogsbruk möjliggör hållbara lösningar

Laginitiativ om att upphöra med kalhuggning på statsägda områden

More Of Everything – A Film About Swedish Forestry (välj svensk textning)

Konsten att hugga ved och ha skogen kvar

Mikael Karlssons föreläsning om ekosystembaserat skogsbruk (Mariehamn 19.9.2022)