Meidän metsämme -työryhmän lausuntoja

Meidän metsämme – työryhmä on kommentoinut ilmastolaki- sekä luonnonsuojelulakiluonnosta. Kehotamme kaikkia allekirjoittamaan kansalaisaloitteen saarten hakkuiden lopettamisesta. METSO-rahoitusta on lisättävä, koska tarve on huutava!

Meidän metsämme – kansalaisliike ottaa aktiivisesti kantaa luonnon monimuotoisuuden edistämisen puolesta ja on kommentoinut ilmasto- sekä luonnonsuojelulakiluonnoksia seuraavasti.

Luonto- ja ilmastokriisit on mahdollista ratkaista vain yhdessä

Ekologisesti vaikuttavia ja luontoarvoiltaan merkittäviä suojelualueita tulee lisätä tavoitteiden mukaisesti ja metsäluonnon tilaa on parannettava kaikin mahdollisin tavoin. Pohjoiset metsät sitovat kolmanneksen maailman hiilidioksidista, siksi niiden suojelu on tärkeää, ei ainoastaan luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi mutta myös ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Ympäristö- ja ilmastolainsäädäntö uudistuu

Ympäristöministeriön esitys uudeksi luonnonsuojelulaiksi on kannatettava. Lakiehdotus tuo paljon uutta ja tärkeää tieteelliseen tutkimustietoon perustuvaa ymmärrystä lainsäädäntöön. Luonnonsuojelulaki edistää laille asetettavia tavoitteita parhaiten, kun luontoympäristöön vaikuttava muu lainsäädäntö, kuten esimerkiksi ilmastolaki ja metsälaki, tukevat näitä samoja tavoitteita.

Ilmastolakia ollaan myös uusimassa. Uusi lakiluonnos sisältää parannuksia nykyiseen lakiin verrattuna. Lakiesitykseen on kirjattu mm. hiilineutraalisuustavoite vuonna 2035 ja hiilinegatiivisuus sen jälkeen. Tärkeä uudistus on se, että lakiesitykseen on kirjattu sitovat päästövähennystavoitteet vuosille 2030, 2040 ja 2050 ja että vuonna 2050 Suomen päästöjen tulee olla merkittävästi pienemmät kuin hiilinielut. Tämän vuoksi on tärkeää, että maankäyttösektori on otettu mukaan ilmastolakiin. Maankäyttösektorin päästövähennyksille ja hiilinielujen kasvattamiselle on kuitenkin asetettava omat tavoitteensa ilmastolaissa ja huolehdittava siitä, etteivät hiilinieluihin liittyvät epävarmuudet heikennä päästövähennystavoitteita. Ilmastolain tavoitteiden täytyy myös näkyä velvoitteina erityisesti ympäristö- ja metsälainsäädännössä. Kaikissa suunnitelmissa ja ohjelmissa on arvioitava toimien vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, vesistöihin, virkistykseen ja hiilinieluihin. Tärkeää olisi saada hiilibudjetit ja sitovat päästövähennystavoitteet kaikille tahoille, myös kunnille ja tavoitteiden on oltava 1,5 asteen polun mukaiset.

Uuden luonnonsuojelulain ja uudistetun ilmastolain tavoitteiden on ohjattava lupaehtoja ja muita ohjauskeinoja. Lakiesityksissä tulee näkyä selvästi, että luonto- ja ilmastokriisit on mahdollista ratkaista vain yhdessä. Jos luontokadon pysäyttämisessä epäonnistutaan, ilmastokriisiä ei voida saada kuriin ja päinvastoin.

Teksti: Eeva-Stiina Lönnemo ja Ulla Montin

Allekirjoita kansalaisaloite:

Saariin kohdistuvia avohakkuita on rajoitettava